Home > 시설 및 프로그램 > 시설안내

 

교육관, 문화관

      

     교육관

 

       + 수용인원 : 150~200명     + 주용도 : 교육, 회의, 세미나

 

      

    문화관            

 

       + 수용인원 : 200~250명     + 주용도 : 문화공연, 회의     + 음향기기와 공연 기자재 완비

 

부대시설

     

 

편의점(외부)

 

 

 

 

편의점(내부)

 

 

 

 

 

 

커피하우스

                                                       

*유료서비스

 

 

탁구장 

*사전 협의 후 이용 가능

 

 

 

어린이 에어풀장 (여름철 운영) 

                                                     

*규모 : 12m*12m*65cm

*숙박객 무료이용